Rehobothschool Loosdrecht

Sociaal - emotioneel

Wij werken op school met de methode kanjertraining. Hierbij zijn de kanjerregels erg belangrijk:
 

Kanjerregels

We vertrouwen elkaar  We helpen elkaar  Je speelt niet de baas  We lachen elkaar niet uit  Je bent niet zielig

Het belangrijkste is dat er in allerlei dagelijkse situaties wordt verwezen naar de kanjerregels. In de lessen oefenen we ook met de kanjerregels in allerlei contexten.
 • In de groepen 1 t/m 5 wordt met een knieboek gewerkt. Daarin wordt een verhaal verteld. Rondom dit verhaal worden situaties besproken.
Groep 6
 • In groep 6, 7 en 8 wordt gewerkt uit het kanjerwerkboek. Er worden verschillende thema's behandeld zoals complimenten geven, ruzies oplossen, je mening geven, vriendschap etc.
Ook ruzies lossen wij op op de kanjermanier:
 
Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt dan;
stap 1 duidelijk zeggen dat je dit gedrag niet leuk vindt
stap 2 negeren, erbij weglopen als dat kan en naar een maatje
stap 3 hulp vragen bij een leerkracht
 
In de kanjertraining wordt gesproken over verschillende petten die je op kan hebben:
witte pet: kanjer, tijger (durft gewoon te doen, houdt zich aan de kanjerregels)
gele pet: bang konijntje (komt niet voor zichzelf op, doet vaak bang)
rode pet: aapje ( wil bij de zwarte pet horen, doet vervelend grappig)
zwarte pet:pestvogel (denkt alleen aan zichzelf en speelt de baas)
 
Wilt u hier meer over weten dan kunt u kijken op kanjertaining.nl


Pestprotocol:

Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen, zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot, een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven, briefjes doorgeven, beledigen, opmerkingen maken over kleding, isoleren, buiten school opwachten, slaan of schoppen, op weg naar huis achterna rijden, naar het huis van het slachtoffer gaan, bezittingen afpakken, schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer. Aanpak van het pestgedrag: 1. Op het moment dat één van de leerlingen gepest wordt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) komt deze leerling of een toekijker naar de leerkracht om het probleem voor te leggen.  2. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.  3. Bij herhaaldelijke ruzie en/of pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. In het gesprek wordt gezocht naar oplossingen en wordt het gewenste gedrag besproken.  4. Na de derde keer een gesprek gevoerd te hebben met deze leerlingen over zijn of haar perstgedrag  worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 
Begeleiding van de gepeste leerling:

 • Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest
 • Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten
 • Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren
 • Zoeken en oefenen van een andere reactie; bijvoorbeeld je niet afzonderen
 • Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest
 • Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
 • Sterke kanten van de leerling benadrukken
 • Belonen als de leerling de kanjer-houding aanneemt.
 • Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)
 • Het gepeste kind niet te veel beschermen, bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen.’ Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen

 Begeleiding van de pester: 

 • Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken en/of pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen)
 • Laten inzien wat het effect van zijn of haar gedrag is voor het gepeste kind
 • Excuses aan laten bieden
 • In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft
 • Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt. Straffen worden aangepast aan de leeftijd en de situatie en daarbij wordt altijd het gewenste gedrag benoemd.
 • Kind leren niet meteen kwaad te reageren, maar de kanjer-houding aan te nemen.
 • Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten
 • Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidszorg; huisarts; GGD

Begeleiding van de meeloper: De meeloper moet de kanjer-houding aannemen. Zelf nadenken / niet mee doen. Na signaleren van pesten melden bij de leerkracht. Opkomen voor gepest kind. Pester aanspreken op zijn gedrag Als het gepeste kind en / of de pester het gevoel hebben er samen met hun eigen leerkracht niet uit te komen, mogen ze met hun probleem naar een vertrouwenspersoon gaan. Wij hebben 2 leerkrachten die vertrouwenspersoon zijn. Zij komen in het begin van het jaar de klassen rond om zich voor te stellen en uit te leggen wat ze doen.

 

Onze school

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl