Rehobothschool Loosdrecht

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Op onze school zitten in deze raad 2 gekozen ouders en 2 personeelsleden voor een termijn van  vier jaar. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is. In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang, dat de leden van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban: alle ouders en alle personeelsleden.

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR):

Oudergeleding: Corrola Hommen (voorzitter) en Sandra de Potter 

Personeelsgeleding: Ingeborg van der Voort en Christina Offerhaus

Het mailadres van de medezeggenschapsraad: mr.rehobothloosdrecht@proceon.nl

 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

- Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

- Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;

- Het schoolreglement;

- Het beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

 

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

- Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;

- De taakverdeling binnen de schoolleiding;

- Het vakantierooster;

- Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Regelmatig wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Daarnaast kan de MR ook altijd anderen, zoals iemand van het Bestuur of de Ouderraad uitnodigen. 

Onze school

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Rehobothschool

Laan van Eikenrode 51
1231 BN Loosdrecht

t: 035-5821848
e: Directie.rehobothl@proceon.nl